11822583_879792505435834_6607851679702373813_n

پار اعتراف

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

مشعل حریر

میخواهم اعتراف کنم که او را عاشقانه دوست دارم.

عاشق چشمان و دیوانه خوشبوى دهانش هستم.

و عاشق تن و تن پوشش هم هستم ، چه هر رنگ و هر پیراهن با او پیرایه یغمایى دارد! به ویژه رنگ نیلى که جان به رخ پر شأن او میبخشید.

و من دیوانه وار دوستدار روشنى روى او و تیرگى آن پارچه هستم.

او زیباترین موجود روى زمین است و من مدام در آیینه روى او، الهه ها را به تماشا مینشستم. الهه روز را، الهه خورشید را و الهه اتش را !

آرى الهه آتش را که روزگارى با شور و شررش زرتشتیان فارس باستان را به عبود و سجود به پیشگاه خود فرامیخواند.

جایگاه او آتشکده فروزان عشق من بود، آتشکده اى که صرف به نام آتشکده بود، چه بسا شب ها که آنجا از سرما سوخته و لرزیده بودم…

وقتى او در آغوشم خواب بود، به صورتش طورى نگاه میکردم، انگار به دیدار خدا رسیده ام و من به یقین در روى او نور خدایى میدیدم…

خنده او به من جان میداد و نگاه او ایمان!

و با هر بار دیدارش به خدایى آن خدا که او را با آن همه خوبى و زیبایى افریده بود، باورم بیشتر و ایمانم قویتر میشد.

و وقتى به او نگاه میکردم، در ژرفاى آن نگاه عشق و الفتى را میدیدم که منظر و مظهر زیبایى و پاکیزگى بود.

اکنون از او دورم و اما در خیالات روز و شبم او ست.

او را در ابر و باران این اقلیم سرما زده مى پالم.

او را در درختان عریان و حیران کنار جاده میجویم.

او را در شمع هاى تابان خانه میپویم و او را در خوشبوى پیراهن ناشسته میبویم.

او را در بستر خواب نرم و ابریشمینم میخواهم و او را در تنها ترین شب ها از خدا مى طلبم و اما…

و اما با دریغ که او از پیشم دور است، یاد او و هر لمحه رفته با او دلم را سوهان میزند.

مگر در دنیاى به این بزرگى و در میان این همه آدم، حتا احدى نیست که مرا به حلویم برساند؟؟؟

حلوى من! دورى و جدایى ات اخر مرا خواهد کشت!

از پاره هاى جدا شده، از پاره فکر و ذکرم!

مشعل جان عزیز و نازنینم

گوشه از اعتراف… که در عمق خود ریشه های عمیق وطندوستی وحب وطن را با خود دارد در

وطن و زادگاه که حلوی نازنین هم زاده شده است وپرورده اب و هوای ان است. من در جریان سفر به کابل بیشتر از پیش در روانت عشق به وطن و انسان ان وطن را دریافتم و تپش قلب پاکت را و وابسته گی های بیش از حد ات را در ابادانی وطن و انسان ان دیار با صداقت و صمیمیت درک کردم انسانی که حلو هم جز ان است و می خواهد از اب و هوای ان دیار استفاده نماید و بزرگ شود و خدمتگار وطن باشد.برای من همه خاطرات ات جاویدانه است و حلو را من هم جاویدانه دوست دارم عمرش طولانی وپیوند و نزدیکی اش با همه ما دایمی باد. ارزوی دیدارش را در نزدیکی ها برایت به حقیقت مبدل خواهم کرد . به توانانی هایت درپرداز کلمات وقدرت بیانت در نوشته ها به خود که همسفر زنده گی با تو هستم افتخار می کنم عمرت دراز و قلمت رساباد

Salahudin Salah

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...