Tag Archives: تاریخی

ساخت و ساز خودسرانه

نگرانی یونسکو از ساخت و ساز خودسرانه در نزدیکی ساحات تاریخی بامیان

سازمان یونسکو، یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ساخت و سازهای خود سرانه را در نزدیک بخش های باستانی ولایت بامیان تهدیدهای جدی در برابر نمای فرهنگی این ولایت می داند. مقام های این سازمان در نامه یی از حکومت می خواهند تا جلو ساخت وسازهای خودسرانه را در نزدیک میراث های فرهنگی این ولایت بگیرد.

Read More »