ادبی

فارسی یا دری ؟

فارسی یا دری؟

 

برنا کریمی

مادهء شانزدهم قانون اساسی نوین افغانستان آمده است:
« از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور ، زبانهای پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشند.»

Read More »