spacer
نشریه پرستوها از شما و برای شماست ، به آن اشتراک نمائید ، هر دوماه یک بار انتشار می یابد.Welcome to www.parastoha.dk 1
1
1
1
header
navigation
مطالب ویژه

footer
مطالب ویژه
تأملي بر جهان بيني مولانا جلالدين محمد بلخي
footer
گزیده اشعار شعرا
رازق فانی
خزف و گهر
طعنه بــــرخسته رهروان نزنيد
بـــوسه بر دســـت رهزنان نزنيد
...............................
برنگ کوهدامنی
کوچ خونين
گـــريه دارد باغ و شـيون شاخسار
ديگـــر اينجا، گل نمی آيد بـــه بار

كابل نامه
من دراینجا دل مرا در کـوچه ها ی کابل است
برزبانــــم نام او برلــــب نوای کابل اســــــت
..................................
ناصر طهوری
اخـــتر صلـــــــح

زن ای د ر دانه شــــــــــــــــــــهوار هستی
زن ای دریـــــــای گــــــوهر بــــــار هستی
..................................
بارق شيفعي
آهنگ تمنا

برخيز جوانا !
برخيز بهار آمده بس دلکش و زيبا  
ازبسترگلها

مادر، مرا ببخش !...
مادر، مرا ببخش!
میخواستم به باغ تو، نخل امید من:
سبز و بلند و شنگ و شگوفا شود، نشد !
..................................
حضرتظریفی

مقام زن
دای لایـزال آن ذات بیــچــون
طبیعت در سرشـــــت حکمـ قـانون

خــلوت خیـال
حدیــــــث خلـوت تنـهایـــی رهـــــای تـنـم
مزاهم اســــت مــــــرا بخیه هــای پیرهنم

هـــو ای عـید
هـــــــوای عـیــــد بـسر شــــوق آرزو دیــــــدار
کجاســت عیــد به غـــــربت غــریب را  ای یــار

خدای وسوسه
هــــوای  زمـزمه در ذوق آرزو گـــم  شــد
صــــدای تار بـــــه رگهای جان  ترنم   شـد

فريا د بيحاصل

ای کاش کــــه فریاد بگوشـــی اثــری داشت
عــــشاق بـــدان ناله نوای دیــگری داشــت

ابشار طلا

انگشت هــــای رخنهء رخـــسار حـــسرتم
خط مـــــــی کشد بصــورت غمـگیـــن آرزو


شــو ره زار غــربت

همــــــت اندر پهـــــنهء اظهار بس در جستجوست
آنـــــچه مــــــــا جستیم در ســـــیر تمــنا آبروست
تلاوت اشک
تـــــواز تـــــبار كــــدامين ديار خوباني
مــــگر فـــــرشــــته ازاســـمان يزداني
غروب هرات
خــوشم به بزم غزل یکــدمی صـدات کنم

بدیــــن بهانه عـــزیزم شــبی نـگات کنم
بهار می اید
واندم کــه لطف ومهرطبیعت خدا شود
دســتان ناز عشـــق عـــروسم حنا شود
هـــدیــه
بسی زیبا که در بزم محبت جان فشانی هـــــاســت
و زیبا تر ازان احساس نغزت در جــــــوانیهاست
نـا لـهء بی انـتها
زبهر آمـــدن عیـــد ار چــــه خــــرسندم
ازان به بــــودن چنـــد روز روزه پابندم
ساغر
نشه و مست وخــــــرابم ساغرسرشارکو
تا بــــه یک پیمانه رقصم آب آتش بارکو
..................................
عطیــــه حقجو
گدای مهــــــ ـــــــــــــر

کـــو دک مـــا والـــۀ دوران شـــده
تاگرفتاری غـــــم وحــرمان شـــــده
زن
مهــــــــــــــــربانا مـحور دنیا تویی
گـوهر رخشـــــــــــــندهء زیبا تویی
..................................
خالده فروغ
پنجرة بر فصل صا عقه
بهار د یگر ا زین کو چه ها گذ ر نه کند
بــه ایـــن ولایـــت بی آ شنا ســـفر نکند
..................................

اسماعیل پروانی دنمارک
شیرین زبان
گشــاده جبین باش و شــــیریـــن زبان
که خوش خو به هنگام پیریست جوان
علم و فن
آنکه رنــــج بهر علـــم و فن کشد
روغن از ســـنگ ، پنبه از آهن کشد
..................................
استاد صباح
عا شقا نه ها
د ید م بر نا ز و بـر ر فـــتا ر جا نا ن
خر ا ما ن کر د ه مــی آ ید خر ا ما ن
..................................
عصـيان
غزل
ای کاش من غــــزل شـوم اندر لبـــــان تـو
تا ســـــر کنی مرا تو به شــب های خلوتت
..................................

اسد بدیع شاعروهنرمند محبوب کشور

باران

سفر از هجر تا هــجران، بلب افسانه ی بـاران

به هر منزل همـــی گیرم سراغ خانه ی بـاران


مروارید

ای درد ویران ســـاز عشــق , آبــاد میسازی مـرا

تنها سکوت خسته ام , فــــریاد مــی ســازی مــرا

..................................
عبدالرحیم سیدی
اعتراف
 خـــدا یـــــا بـــی بخشا بــــه بخشایشی
کــــــــه دارم ز تـــــو خالقم خـواهشی
..................................
راحله یار
تحفه بهاری

بـــر خـیـز و بـهـارِ ارغـوانی بفرست
در من بـدَم و شــورِ جـــوانی بفرست

مـثـنـوی

شعله هـــــــــای آتش عشق جلال الدین من

جـــــــــا گرفته در دل آواره ی غمگین من

لـجـنـزار

عجب شهر وعجایب رهـروان یست
عـــجب تـــاریخِ تار وداسـتان یست

اعدامِ قناری
باز اشکم کمکی ســـرزده خــــون آلود اسـت
خانه آشفته تــــرازپیش ولبالـــب دود اســـت

بـه راد مردان

به مــــرگِ حادثه  فــــریاد می شوی یانه؟
تو دادخواه پریزاد مــــی شـــــــــوی یانه؟

تکیه برعهدِ تو وبادِصبا نتوان کرد

روزگاریست کــــه امیـــــدِ وفا نتوان کـــــرد
کامِ دل با طلــــــبِ عشــــــــق روا نتوان کرد

شیره ی جان
عشق را با آب چشم و شیره ی جان می نویسم
زیر باران م ـــــــی نشینم زیر باران می نویـسم
شعر از راحله یار
..................................

الحاج محمد ابراهيم زرغون

زهر هلاهل

رنج است مرا غربت و ناچار بگيريم
درد است مرا آنکه پديدار بگيريم

شهـي انـجـمــن
خـبــرم رسـيــده يـــاران شهـي انـجـمــن فـنـا شـد
چـه سـبــک پــريد روحـش چــه بـرحمـت خـدا شد

بـهـار

دیـده ً روشـنـدلان سـرمـست از نــای بـهـار
راز عشق و شـور و مستی در تـمـنای بـهار
..................................
هنــگامه زهــرافـــروغ
یار بی همتا

الا ای یار دیرینــم کـــدامــین شـــیوه بگزیـــنم
به حسرت خانهء عشقت همیشه ســر بــه بالینم
..................................
مژگان ساغر شفا
مست

از جــــرم عشق ، حیف که مستم  گرفته اند از جــــرم عشق ، حیف که مستم  گرفته اند
..................................
کریمه ملزم
صبح امید

ای زن نماد عشــــقی و لطف خــــداي تـــو
کانون مـــــــهر و صدق و صفا را بنایي تو
..................................
فریاد یک مادر

وای بـــرمــــن وای بـــر ســـوز دلـم
وای بـــر اشک شست صــحن منزلم
..................................
خواجه محمد نعــیم قادری
پارسی را پاســـــداریم

مــن زبان پارســـــی را پاســــــداری می کنم
هم بیان خویـش را فرهنــــگ مداری می کنم
..................................
بارق شيفعي
آهنگ تمنا

برخيز جوانا !
برخيز بهار آمده بس دلکش و زيبا  
ازبسترگلها
..................................
صادق پیکار
پیکر تراش پیر

به بت سرای دلم مریم سپیدی بود
ز مر مر ملکوتش خداتراشیده
..................................
مجیدی
در سوگ اولین سالگرد از دست دادن شاعر درداشنایی کشور

زنده یاد رازق فانی

فانی هم پیوست بحق و روز مــا را شام کـرد
گرچه خویش را در جوار رحمتش ارام کـرد
مجیدی


..................................
فوزيه يلدا
مادر

مادر، مادرم ازتو شـــد م فاصــــله ها دور
بی روی تو افــــسرده دلم خسته و رنجـور
فوزيه يلدا
..................................

سید همایون عالمی
فریاد  ِ  رسا

فریاد  ِ  رسا کرده بسی  سوز  ِ  جگر  داغ
از  بسکه ملولم  شده این  کاسه ی سر داغ

مخمس بر غزل فخرالدین عراقی

در خزان بی نو بهارم الغیاث ای دوستان
تا نوای عشق آرم الغیاث ای دوستان
گنج شایگان

به  بحر شعر و معنی ها چو گنج شایگان  دری
جلای   درّ  نایابش چو خورشید  ِ جهان   دری
..................................
رنیت ـ نور
سربریده
حتا اگـــ ر تمامِ دلــم غـــم شــود ، شـــود
دنیا اگـــــر حـــــوالی ماتــم شـــود، شود

دیــــروز بیتو بـــــودم و امروز همچنان
فردا اگــــــر به سلسله ها ضم شود،شود
رنیت ـ نور
..................................
سال نو

زروی صدق و صفا با بهار مـــــی آمیز
فضای عشق ومحبت ترا سزاسـت عزیز
..................................
هدید طالب

بـــه تهدیــد گفــــت طـالبــــی بمــــن روزی
کــــه بهــــر کشتن تـــــــو دشنۀ بران دارم
سید زبیر واعظی
..................................
انتظار

ای واژه ای ز دفـــــــتر خــوی تـــــــــو آینه
مــثـل بــــهار، زنـــــده بــه بـــــــوی تو آینه
فضل الله زرکوب
..................................
اشعار انتخابی

افسوس كــه ايّام جوانــــــي بگذشت
هنگام نـشاط و شادمانــــــي بگذشت
محتشم كاشاني
..................................
نامه ای برای پدرم

دستان روزگار قلب تاریخ را مسخ کرده است
لکه های استعمار را با آب کدام دریا بشویم ؟
لیزا سروش
..................................
صلصال من

صلصال مـن بمان در آتــش ، ميان دود
اي پـــــيكرهمــــيشه بلــــند نبود و بـــــود
زینت نور
..................................
آزادی

خوش است عشق وطن در هوای آزادی
خوش است زیستن اندر فضای آ زادی
عبدالوکیل کوچی
..................................
رسم فتنه

چون فتنه شد رسم  مان،هرروبهء گردد ژیانز
هر فاسق وهر بد گمان، در صدر می یابد نشان
عدالت خواه
..................................
بهشت و جهنم

تــــــو میآیی جهنم می کند تغییر اینــــــــگونه
تنِ فـــــــــردوس میریزد به من تقدیر اینگونه
شعر : زینت نور
..................................

..................................

..................................

  لطیف ناظمی
اگربه خانهءمن ميروی
اگـــر بــــه خانهء مـــن ميروی بـهار بياور
ســبد سبـــد گل نـــارنج از آن ديـــار بيـاور
...............................
سمیع حامد
خورشید این جز یزه
جنگل خـــزان بـــماند گفتم نگفته بــودم ؟
آتشــفشان بـــمانـــد گــفـتم نــگفته بـودم ؟
..................................

بهار سعید
چرا ما نمی شویم؟
هـــــم میهنم ز چیست کــــه همتا نمـی شویم
هــــم باغ و هـــم بهار و هم آوا نمی شویم؟

آرزو

چشمـان مــرا  به " بــلخ "  زیبا  ببرید      
د ستان مرا  به لمــــــس "
با با"  ببرید


..................................
نذیر احمد ظفر
یکی شوید
ای دوستان به یاری کشور یکی شوید
ای شیر زاده گان دلاور یکی شـــــوید
آهنگ عشق
ای شمع جان! خــدارا، پروانه را مــسوزان
آهنگ عـــشق دارد، ديــــوانه را مـــسوزان
..................................
نادیه فضل
ستاره باغ
سپیده روی تنم دانه، دانه مــــــی بارد
بنفشه ، سوسن و مریم شهانه مـی بارد
سپيده ي رويا
تمام آيينه ها لطـــــــــــــف ديده گان ترا
شکوه صبح شگفتــــــــــن در آستان ترا
..................................
انجیلا پگاهی
غزه در آتش و خون
اهدابه مبارزین راه ِ آزادی فلسطینِ

دگر توان ِ نگاه کردن ِ نمانده برا مان
دگر توان ِ تماشای اینهمه دهشت

تـقلا
گوشه ی با درد سرتا پا  عـــذاب افتاده ام
حال میپرسی چـــه گویم لا جواب افتاده ام

انجیلا پگاهی
گفتم این حرف به گوش تــو رسانم ، کـه نشد
آنچه بــــرمن گذرد بر تــو بخوانـم ، کـه نشد

به قربانیان حادثه تروریستی بغلان
ایـــــــن چنین برلب ما شوق تبسم خشکید
دست مــــــرموز ِ شرارت باز گلهای چید
..................................
عزیزه عنایت
نا بــرابـــری هــا
این چه وضعیست که هر شام و سحر می بینم
یکی را شاد و د  یگر دید ه ی تـر  مـی  بیـنم

عـابـرِ آواره
خونِ داغِ عشقِ در رگ های من جاریست باز
لــب  فـروبستن، سکـوتِ  تلخِ، اجباریست باز
چک چک باران
با پنجه های چک چــک باران چکیده ات
زلفــم بشسته یــی ونـــوازش نمـــو ده یی
جذ بهءعشق
هر جا که روم در نظرم جــــــــلو ه نمایی
هرد م بدلم جـــــذ به ء عشـــــــقت بفزا یی
ذوق تمنـــــــــا
دل درطلــب وصل تـــــو آرام نــــدارد
تــرس و حذر از نیک و بدی نام ندارد
مــادر
الا ای مـــــــــادر مهـــــــر آور مـــن
نشاط خاطـــر و تــــــــا ج ســــر مـن
مادر بیمار
شبانگه شیونی از کــــلبه ء دور
بگوشم میــــــــرسید از کودکی زار

گل فر خنـــــده
دوستان سـوی وطن دسته دسته گل ببر ید
گل یک رنگی و فـر خنده به محمل ببرید

آ غــــوش فلـک
این چه عمریست فلک در پی آزار من است
ریختن خون جگــــر ازستمشکارمناست

رطــــل گـــــــران

گشته ام غرق خیالت, چه کنم شو کت و شا نرا
دل شد آشفته عشـقت, نـــــــپذیرد ایــن و آن را
..................................
بلقیس مل
تبه کاران

وقتی خورشید از لای شیشه ای
شکسته پنجره بدرون قلبم میتابد

ندای زن
دلم غمین ا ست
میخواهد بر فراز آسمان ها
دیارم
سلام به تو كه جانم در نگاهت
جوان میشود
سلام به عیدت سلام به نو روزت
ای میهن
ای خانه ای نیا كان به خاك خفته ام
گفتن ندارد
شبها كه نه خوابیده ام
..................................
شکیب مرزا پنجشیری ناروی
روی یار
ای دیــده به روی یار دیـــدی بس کـــن
وز هر مژه جوی خون چکیدی بس کن
..................................
دوکتوراحدوفا معصومی
فارسی

دمی باغرور وحـــرمت شــدم رهسپار فارسی

کـــه تا جـــان تازه گیرم ز باغ وبهار فارسی

زبان فارسی راپاس بداریم

فارسی محبوب جــاویدان من اسـت
هـــمدم  ویار مهـــــربان من اســت
..................................
ف بریالی
 تمنای بهار

سال ها شد  میگدازیم  در تمنای   بهــــــار
چشم ما روشن نشد برطرف زیبای بهـــــار
تجلیل میداریم مقام زن را که او مادر است

گاهی خلقت  گفت طفلی با خـــدا
ای تویی  قادر به  هستی و فنــــا

مسلمانان مسلمانان

زاسلام دم زنند امــــا نـــــه کـــردارمسلمانی
بخاک وخون کشند خلقی ندارند ســـرسامانی

وقاحت

چی جشن و شادمانی برسر ویــــرانه ها داری
زهر ویرانه نفرین و قذف از هر نگاه داری

دو بیتی ها
کابل

الا کابل تو بودی جسم و جانم
جانم هوای دلکشت روح و روانم
ساغرو پیمانه

(بیا ای دلــربا در خانهء من

بیفروز ازرخـــت کاشانهء من)

بیایید و ببینید ای عزیزان

چه سوک و ماتمیست در ملکافغان

گردش دور زمان

ان جا که بود ارام جان
اسوده بودم  بی گمان
..................................
دستگیر نایل
پیام من

مــــرا، از دوستان ، جــدا مکنید
عاشقـــم ، بید لم ، جـــفا مــکنید

باد نوروزی

شد بهار و باد نوروزی، وزید
بگذران با عیش، این ایام
..................................
سليمان ديدار شفيعی
بیا نیشتر بزن لیلی
بیا تو رگ رگ ــ م را پـــاره کُــــــن ، نیشتر بزن، لیلی!
دلت گـــر یخ نَشُد: از ســــــــر بزن، بیشتر بزن، لیلی!
بی تو
بـــی تـــــو حالـــم به خدا از خـــــود من بد میشه
زنده گــــــــی ام ز غـــــمِ دردِ تو گد - ود میـــشه

به قد ر ِ یک غزل

غــــــزل را از ازل من دوست دارم
خودت را چون غزل من دوست دارم

تعهُد

از عشق تو غوغا نکنم، مرد نيم من
تا عرش مُعلا نکنم، مرد نيم من

تلبيس

بـــاز آمـــده صیاد بــــه افــسون و بهــانــه
تا بر کشد ایــــن مُلــک بــــه دام از پی دانه

لا مذب

بـــــه تاراج دو چشمــــــت داده ام من دین و ایمانم
جسارت هــــای وحشی را کـــــه بینم سخت حیرانم

به مادرم

نگاهت نـور از چـــشمانِ شـــاعر
وجودت‏ات پاره‏یی  از جانِ شـاعر
..................................
جمشید نقشبندی
ماتم سرایی

غزل سرای هر ماتمم چرا ام
که ویران هر آبادی ام چکنم

به منا سبت شهادت اجمل نقشبندی ژورنالیست آزاد و جوان کشور

حمد و ثنا گویم بـــــــــر خالق کون و مکان 
 ابتلا نماید دوستان را بـــــــــــــر جسم و جان

سال نو

سال نو آمد بهار چون لاله زار آمد
اندرمزار علی(ص) خوبان بسیار آمد

به مناسبت اولین سالگشت شهادت اجمل نقشبندی
فراق هجران

باز آمـد سـال نو لـیک چشمان گریــــان دارم
تجلیل از شهــــــید بی ســرو ســــامــان دارم

غباردلفروز

درلابــــلای غـــــباری زنــــدگــــییم دلـبریست
درغــــبارســـتانـــــم دلســـــتان و دلفروزیـست

مخمس

آمدن به دنیا پشــــتاره در قـــــبال دارد
ایمان به خــــــدا و کتابش جمـــــــال دارد
..................................

حقیقت جو
زخم زبان !
ای خـوش آنروزکه ازکشورایـران بروم
لب پُر خنــده به خاکدان خــراسان بـروم
..................................
شبنم دنمارک وایله
به منا سبت هشتم مارچ  روز همبستگی زنان خطاب بــه دختـران و زنان افغان

خواهــرم ای ، دختــر افغـــان زمـیـن
لالـــــه روی و، مشکبوی و، نازنیــن

سرشک

گهی چون آتش سوزان ز هــجران تــــو ویرانم
گهی همچون نفس هــردم میـــان درد نــا لانـــم
شبنم دنمارک وایله
..................................
چشم بادام بهار

ای خــــوشــــا فـــــرخنده ایـــام بهار
تازه گــــردد روحــــم از نــــــام بهار
نور احمد پائیز
..................................
قمارديگر

باز در کــــوچۀ مـــا شــرفۀ پای دگـــريست
درسرشحنه و شـــب باز هــوای دگـــريست
داکتر اسدالله حبیب
..................................
انقلابات رنگین بعد از جنگ سرد در جهان

مقدمه :
پس از واژگونی سیستم سوسیالیسم، نظام تک قطبی غرب با طرح و تدوین
سلیمان  کبیر نوری
..................................

سجیه الهه (احرار)
جشن استقلال مباهات ملی

من شنـیدم لیـک نــدیـــدم جشـن مـیهــن را چنـان
قصه هایش را بتاریخ خــوانــده بــودم یک زمـان

سید زبیر واعظی
..................................
زمستان

باز ب رف و بــــــــاز  باران
آمــــــده فصــــــــــل  زمستان
ایمان میرزایی
..................................
نیایش به بارگاه حق

به حق اولیا و ! انبیاء ات
به حق پیرو  و  پیران راهت
شاکره شفق
محتشم كاشاني
..................................
باز بهار آمد !

 آه ای خدای من !
  چقدر دلشادم که پس از سرمای سخت و دلگير ، کنون فصل خوبان از سفر بازگشته و قافله سالار طراوت ها دراين جا، درمن بهار سبز نوازش را بيدار می کند!
نوشتۀ : غفار عريف
..................................
 پیام همد لی

گر خدا لطف کند ما همه بیدار شویم
قول وحدت بدهیم جمله بهم یار شویم
نو شته نذ یر ظفر
..................................
تک درvخت

تکدرختی ب ـــــ رگ ریزانم ، هنوز
با تبر دست و گـــــــریبانم ، هنوز
کریمی استالفی
..................................
رمز  استعمار

آن سکند ر  فاتح  دور زمان
چیره شد از غرب الی خاوران

خیره سر
ای  بیخبر که  دور زمان  بی امان  گذشت
عمرت به بغض وکینه وحقد درزیان گذشت
ف. بری
..................................
هيجان

مــــرا بپيچ ميان حــــريـــــر احساســت
مــــيان رايـــحه دلپزير احــــساســــــت
سمین. غزل حسن زاده
..................................
مقام زن

روز جهانی زن یا هشتم مارچ را  که به روز یاد بود نهضت نسوان مسمی است به تمام زنان قهر مان جهان و خاصتا به زنان تاریخ ساز ؛ قهر مان و شجاع افغان عرض
زنده گی بــی زن ؛ نباشد زنده گی
نور باید  ، تا دهـــــد  رخشنده گی

 نوشته نذ یر ظفر 
..................................

..................................

footer
footer
مطالب ویژه
نشریه پرستوها از شما و برای شماست
اینجا کلیک نمائید
footer
معـرفــي کتــاب
footer
دکلمه اشعار
footer
کانديد اکادِمسين دوکتور اسدالله حبيب

footer
دکتر رازق رویین
footer
 
 
Copyright 2003 Parastoha.dk