b580ba66-5e58-4e57-ab17-92a4454dfaf4_16x9_600x338

در بارهء نظر بهاره جلالی :

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

سمع حامد

یک : بهاره جلالی ” بهاره جلالی” است نه پدر اش


دو: بهاره جلالی از کتاب پدرش نقل قول کرده بنا براین باید ما کتاب پدرش را نقد کنیم و از نظر تاریخی برداشت او را رد یا تایید!
سه : برداشت بهاره جلالی از کتاب جلالی ” گله یی” است یعنی گوسفندی. حتا اگر نظر پدر اش” درست” باشد ( که نیست) باید آدم زیاد گوسفند باشد که آن را به همه هزاره ها تعمیم دهد. در این صورت وابسته گان قومی بهاره

نیز باید وام اجداد خود را باز دهند. این یعنی پایین آوردن ” انسان” به سویهء بزغاله و گوساله! 
چهار: منتقدان نباید خود را در موضع بهاره جلالی قرار دهند ( ولو به گونهء واکنشی) زیرا برداشت گوسفندی را نباید با دلایل گوسفندی رد کرد. اگر بهاره از نظر اصولی نمیداند که هرکس در برابر عمل خود مسوول است معنایش این است که هنوز فردیت را درک نکرده است و فکر میکند برخورد آدم ها گوسفندی است. معنایش این است که اگر هتلر کاری خلاف کرده است باید تمام همتباران هتلر محاکمه شوند ( دقیق برخورد هتلری). این موضوع فقط یک مثال است برای روشن شدن ذهن بهاره جلالی نژارزده و مخالفین تبارگرای او.
پنج : ممکن است کسی دکتورا باشد اما ” فکر ” نکند یعنی الاغی باشد که بارش کتاب است. داشتن معلومات فنی سبب نمیشود کسی ” فکر” کند. ما داکتر ها و انجنیر های زیادی داریم که از نظر فکری ” خر” استند یعنی ” فکر نمیکنند”. به این سبب استاد بودن در دانشگاه سبب نمیشود که نظر کسی استوار بر ” تعقل” و ” تفکر” باشد. بهاره جلالی نیز استثنا نیست. باید خردورزانه نظر او را رد کرد.
پنج : حتا اگر نظر بهاره ” تبارگرایانه” و ” گوسفندی” است، خوب است که ” بیان” شده است. باید ” بیان” او را با ” بیان” رد کرد. 
چرا نظر او ” گوسفندی” است؟
برای اینکه در سطح احمقانه یی تبارگرایانه است. پیش شرط این نظر احمقانه این است که اگر گروهی همتبار در برشی از تاریخ کار اشتباهی کردند تقاص این اشتباه را باید نسل در نسل بپردازند. هرچند الهه شخصیت حقوقی مستقل است و پدرش شهروندی مستقل و هر کدام آزادی های فردی خود را دارند اما اگر ” پیش داوری فکری” بهاره را معیار بگیریم پدر او در همین تاریخ معاصر چاکر امریکایی ها بوده است و در فروختن خاک ما نقش داشت. اما ما بین پدر و دختر یک خط قرمز میکشیم و هر کدام را در جای خود نقد میکنیم. ما گوسفند نیستیم ” شهروند” استیم!

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...