187668_100002390580875_7462747_n

محمد نبی عظیمی

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

دمی با رویا افسون شاعر عشق وزیبایی

رویا افسون را اگرچه از نزدیک ندیده ام ؛ اما به نظرم می رسد که یکی از نزدیک ترین هایم است. من مانند شما اورا درهمین رخنمای در گستره زنده گی یافتم و مفتون افسون قلم و سخن وی شدم. روز ها گذشتند و رویا پذر محبت را در قلب های ما کاشت؛ زیرا که او هم طبیت قلب است و قلب ها را جراحی می کند و می دوزد و مداوا می کند و هم طبیب عشق است که با سروده هایش دراحساس ما چنگ می زند و تخم امید به فردا را می کارد.

بیان او سرشار از دریافت های ناب وزلالی است از زنده گی، از مهاجرت، از تنهایی ، از فراز واز نشیب زنده گی و ازدرد ومصیبتی که بر مردم بینوای وطنش می گذرد. سخنانش خالی از پیشداوری ها و بزرگنمایی های روشنفکرانه و کلامش آمیخته است با معصومیت صادقانه .

شناخت شعرش مشکلی ندارد، زیرا بدون رمز و راز و نماد است، مگر آن که ضرورت افتد و خود سانسوری لازمی پنداشته شود. جهان بینی اش وسیع است و ژرف وبیکرانه . آزاده زنی است از تبار رابعه و فروغ که به هیچ انقیادی سر خم نمی کند و با خشونت، زور گویی و خونریزی مخالف است.

تعیین ارزش شعر ها و متن های وی در صلاحیت کم مایه ادبی این خامه نیست؛ اما عمیق شدن و نفوذ درسخن و واکاوی در آفریده های وی، عیبی ندارد ، بر عکس لازم است برای شناخت اندیشه ها وتفکر ات بلند او : وفرت تصویر و رقص واژه ها و گزینش ترکیب ها در شعر افسون هنری است که هم خواص را خوش آید و هم عوام را وبه تعبیر مولانا هرکسی درآب بیند عکس خویش …

جهان بینی او که فریاد گر صلح و عشق وزنده گی است در پشت شیشه های بلورین و گوناګون تصاویری که می آفریند به صورت متوالی و زنجیره وار متجلی اند. او شاعر درونګرا نیست ؛ بل شاعری است که جام شفاف اندیشه های سیکولارش را در اشعار مدرن وی می توان یافت و با رضا ورغبت نوشید:

همراه نسیم شامگاهی
به دیار دوست
سفری از عشق کردم
با همه جوانه ی سبز
با همه ترانه ی سبز
من و عشق آنجا مستانه خندیدیم
مهتاب افتاده بود
روی فرش زمردین سبزه
اما
گل ها از بی مهری زمان
پریشان شده بودند
و عطر شان را باد
برده بود

***
یا
مهتاب را
رهزنان خیالت
از چشمانم می ربایند
کجاست شمعی
تا در پرتو آن
از عشق بنویسم
***
برای رویا افسون فرزانه همکار و دوست صمیمی مان سلامتی و کامگاری می خواهیم و آرزو داریم چشمه شعر وسرود شان همیشه جوشان و خروشان باشد .

 

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...