a30_20620475

نحیب برید

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

آید خوشم

 

فصل پاییزییست صـــوت داســــتان آید خوشم

زرد وسرخ برگ هــــــا در این خـزان آید خوشم

مــــوسـم دی تا رســــد فصـل زمـســــتان بگذرد

گـــردش لیل نهــار ایـــــن جــــهان آید خـوشم

با صــــــــــدای بلبـلان از شـــاخسار واوجهــــا

رقــص شــــاد برگهـــا از آســــــمان آید خوشم

رخت بندند دسته دسته بال زنان ســـوی جنوب

درفــــراق مرغکان رنگین کمـان آیـــد خــوشم

ازدل وجان میستایم ایـــن طبیعت را، زشــوق

دور گشتیم از وطــــن آه وافــغان آید خوشم

نحیب برید

About VIP

x

Check Also

18261673_619106328294311_1434754186_o

انسانیت؛ بزرگترین شعار وی

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه قابل توجهی در همه عرصه ها پیدا کرده اند  ...