476746_10150623869981360_374918632_o

ســروخرامان غم مخور: نجیب برید

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

ســروخرامان غم مخور

 

میرســم پیشت دمی ســروخرامان غــم مخور

میرسد تلخی به پایان روزهـجران غــم مخور

بگذرد دشــوار هـــــا زین ره بـه فیض انتظار

شاد مانی  میرسد وی جـــان جانان غـم مخور

پاک کــن دل از غمان وغصـه های روز گار

میرسیم آخر بهم دخت خــــراسان غـم مـخور

شام هجران سررسد روزی که  شادی میرسد

با رسیدن هــا شویم شادان بدینسان غـم مخور

برگ پائیزم بــه باغ زندگانــی زرد وســرخ

بگذرد ما را چنین فضل زمسـتان غــم مخور

شاخه ی خشک  دلم پربار آخـــــــــر مـیشود

آسمان عشق مـــــن  وی مـاه تابان!غم مخور

قامـــتت ســــرواسـت عزیزم نخل زیبای دلم

خوشنما یی کن درین باغ وگلستان غـم مخور

۹-۴- ۲۰۱۶

نجیب برید

 

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...