POETRY

جبین گشاده: پرویز قرین

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

جبین گشاده

***

برهم زدی تعادل این مرد ساده را
چشمان تو ربوده تقاضای باده را

***

تو رفتهای و در پی تو بیکدام دلیل
پاهای من دویده خیابان و جاده را

***

از ذهن من خیال قشنگت نرفتنیست
در جان و تن تنیده غمت، این قلاده را

***

این مرد سادهیکه بهتو دل سپرده بود
دیوانه میکشد نفسِ بیتو داده را

***

باور نموده اینکه بدون تو زندگی
بسته ز غم، سُرورِ جبین گشاده را

***

شهدُخت دلربای من، ای ماهپارهام!
برهم زدی تعادل این مرد ساده را

About VIP

x

Check Also

15781176_10154796775540429_3890707320063186814_n

تاریخ ۹ ثور ۱۳۹۶

بهار بهاری شـــدم باز نــــوروزم آمـــد نـــــگار آمـــد و بخت فیروزم آمـد