طنز

خارپشتک: نوشتهء فرید طهماس

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

خارپشتک 

طنز 
نوشتهء فرید طهماس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گل آغا، پس از تفکر زیاد ، این جمله را خودش به دست خود نوشت و در فیسبوک گذاشت: 
خارپشتک خار دارد. “


کامنت قند آغا: 
واه واه، دوست دانشمند و بی همتای ما گل آغای عزیز، چقدر عالی نوشته اید. به قلم پر رنگ و توانای تان افتخار می کنیم. شما پس از ارسطو و سقراط و افلاطون، یگانه فیلسوفی هستید که این گونه مطالب مهم فلسفی را بدون دریافت حق الزحمه و گرفتن پول از کشور های دوست ، مفت و رایگان با ما شریک می سازید .

کامنت گل آغا: 
یک دنیا سپاس از توصیف تان دوست دانشمندم قند آغای عزیز. شما نیز دانشمند بی همتا و بی مانند هستید. ارسطو و سقراط و افلاطون اگر زنده می بودند حالا در برابر دانش عالی شما اصلاً جرأت استدلال را نداشتند و گنگ و منگ می ماندند .

کامنت قند آغا:
دوست فیلسوفم گل آغا جان ، شما چقدر عالمانه و فیلسوفانه نوشتید که خار پشتک خار دارد. اگر اجازه تان باشد جمله فلسفی تان را از نظر منطق این طور انکشاف و تکامل میدهم:
خارپشک خار دارد ، هر چیزی که خار دارد، خار پشتک است . گل هم خار دارد . پس گل نیز خارپشتک است .

تبصرهء گل آغا:
قند آغای عزیز ، شما واقعاً پروفیسور علم منطق هستید، لیکن من نوشتم که خارپشتک خار دارد؛ نه گفتم هرچیزی که خار دارد خارپشتک است.

کومنت یکی از دوستان دیگر:

باعرض معذرت ، یکی تان نوشتید که خارپشتک خار دارد و دیگر تان می نویسید هرچیزی که خار دارد، خارپشتک است.
باید بگویم که هردوی شما اشتباه میکنید . خارپشتک اصلاً خار ندارد، بلکه خار است که پشتک دارد .

کومنت یک دوست دیگر:
دوستان عزیز و دانشمند!
از برکت فهم و دانش عالی شما بزرگواران، حالا فهمیدم که خارپشک خار دارد و هر چیزی که خار داشته باشد ، خارپشتک است!

کامنت دیگر :
از مطلب جالب و بینظیر شما ، هم لذت بردم و هم آموختم . 
دست تان درد نکند !
قلم تان پر رنگ و نویسا تر باد !
ـــــــــــ
پایان،
بلجیم، 

(با اندک تغییر و اختصار)

خارپشتک  طنز  نوشتهء فرید طهماس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ گل آغا، پس از تفکر زیاد ، این جمله را خودش به دست خود نوشت و در فیسبوک گذاشت:  " خارپشتک خار دارد. " کامنت قند آغا:  واه واه، دوست دانشمند و بی همتای ما گل آغای عزیز، چقدر عالی نوشته اید. به قلم پر رنگ و توانای تان افتخار می کنیم. شما پس از ارسطو و سقراط و افلاطون، یگانه فیلسوفی هستید که این گونه مطالب مهم فلسفی را بدون دریافت حق الزحمه و گرفتن پول از کشور های دوست ، مفت و رایگان با ما شریک می سازید . کامنت گل آغا: …

Review Overview

About فرید طهماس

x

Check Also

10983488_1390542714590333_7869485588289150987_o

پس منظر پارلمان در افغانستان و پارلمان آیند ه کشور

گرچه تاریخ ایجاد شورای ملی به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی بر می گردد اما اولین ...