Babrak Wasaa

استاد ببرک وسا

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

دنیای هنر و هنرمندان


نگارنده : زلمی رزمی

این بار کارنامه افتخارآفرین هنری (استاد ببرک وسا ) آهنگساز و رهبرآرکسترسمفونی درصحنه بین المللی را ورق میزنیم ٠


ببرک وسا شاید برای بعضی ها نامی آشنا نباشد وشاید گروهی هنوزنمیدانند که این هنرمند شایسته هموطن ما توانسته است با کارو تلاش مداوم وآثارمتعددش درکنارچهره های سرشناس موسیقیدانان اروپا بویژه آلمان بعنوان یک استادموسیقی ، کمپوزیتوروآهنگسازوموزیک دایرکترتوانا افتخارات فراوان وبینظیری راکسب ونامی برای خود بسازد
کارنامه هنری اورا با خود این هنرمند ورق میزنیم ببرک وسا شصت و چهارسال قبل درخانواده هنردوستی درشهرکابل بدنیا آمد، پدرش دکترطب بود ودر سی وپنج سالگی چشم ازجهان پوشید.

ببرک وسا ازسن ۴ ـ ۵ سالگی بدلیل علاقه سرشاربفرا گرفتن اصول اولیهء موسیقی وبه نواختن هارمونیه پرداخت درجوانی بعد ازختم دورهء ( لیسهء غازی) برای کسب تجارب بیشترو ادامه تحصیل دررشته رهبری آرکستروآهنگساز به مسکوفرستاده شد وازهنرستان چایکوفسکی فارغ التحصیل شد وماستری گرفت, 
پس ازبازگشت به افغانستان دررادیوتلویزیون بحیث مدیر عمومی موسیقی مشغول بکارشد ونیزآهنگهای بیادماندنی ای بـرای برخی آوازخوانان جوان آنزمان مثل وحیدقاسمی ودیگران ساخت.

ببرک وسا درسال ١٩٨٠میلادی به کشورالمان نقل مکان کرد وبتدریس موسیقی پرداخت اودرحال حاضراستاد مکتب موسیقی شهربرگیش گلادبخ و رهبرهشت گروه آوازخوان آلمانی بوده وبیش ازسه صد شاگرد دارد, با ببرک وسا کارنامه هنری اش راهمچنان ورق میزنیم،ابتدا بیکی ازکنسرتهای وی درتالارزیبای دوهزارودوصدنفری شهرکلن میرویم وسپس بکنسرتهای متعدد وی که همه ساله به همراهی آرکسترهای بزرگ ومختلف، مثل آرکسترسمفونی (کلن)، (بنزبرگ) ،(بتهوفن)،(واینزبرګ) وارکستر های جازسمفونیک (دیورشاید) و (زیولستال) درالمان ونیزکشورهای ایتالیا ،چک، سلواکیا، اتریش، هالند و… اجرا میکند٠

و می بینیم که همه بپا میخیزند،برایش کف میزنند،از هنرش تعریف میکنند و… و ببرک وسا باهمان خلوص نیت وسادگی ویژه میگوید : دوستان عزیز ! من آلمانی نیستم، آلمان کشوردوم من است ولی افتخارمی کنم به عنوان یک افغان دراین کنسرت اشتراک دارم٠

همچنان کارنامه هنری ببرک وسا را با او ورق میزنیم وتازه می فهمیم که اودرزمینه شناساندن موسیقی افغانی میان کشورهای خارجی نیزفعالیت های چشمگیری داشته است که ازآنجمله میتوان ازاجرای آهنگ های افغانی وبویژه آهنگ فولکلوریک : اوبته والا بته ته چند با آرکستربزرگ جازسمفونیک (دیورشاید) و ګروه آوازخوانان آلمانی برهبری وی درسالون فیلهارمونی شهرکلن درحضوربیش ازدوهزارمهمانان خارجی ، نام برد.

:آثاریکه تا حال از ببرک وسا در ارتباط با سرزمین آبائی اش در مطبوعات آلمان به طبع رسیده
رپسودی افغان) برای ارکستر بزرګ سمفونی ، که در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار در تالار)
فیلهارمونی شهر کلن به رهبری خود وسا اجرا ګردید و در سال ۲۰۰۶ میلادی همچنان به رهبری وسا با ارکستر سمفونی (بتهوفن) در شهر بن آلمان اجرا و ثبت ګردید.

ببرک وسا نظر به تقاضای آمریت عمومی موسیقی اردوی آلمان یک ترانهء افغانی را برای ارکستر جازسمفونیک نوشت که درسال ۲۰۰۷ توسط ارکستر قوای هوائی آلمان
برای اولین بار نواخته شد.

اینترانهء قدیمی کودکستان های کابل بنام (زنده باد شاه،زنده باد قوم،سربلند باد مردم افغان) که بعد ها با
شعر(من عسکرم،من عسکرم، من خادم این کشورم) سروده میشد، در آلمان بچاپ رسیده, ببرک وسا آهنګ (استا برو، ماه مان آستا برو) را برای فلوت به همراهی پیانو نوشته که این اثر هم در آلمان بچاپ رسیده.

آهنګ زیبای (لیلی،لیلی،لیلی جان) و آهنګ (جشم سیه داری ،قربانت شوم من) همچنان توسط ببرک وسا برای پیانو نوشته شده که این دو هم در مطبوعات آلمان به طبع رسیده.

ببرک وسا به اساس تقاضای (پاول ویسکرشن) ، که یکی از آرګن نوازان معروف شهر(آلتنبرګ) بود یک اثر برای آرګن بزرګ و دو ترومپت نوشت که درسال ۱۹۸۱ میلادی توسط پاول ویسکرشن و دو ترومبت نواز آلمانی و آطریشی اجرا ګردید. این اثر هم در آلمان طبع و بنام (هوفنونګ) یاد شده که ترجمهء فارسی آن (امید) میباشد.

اثر متذکره با نغمهء اتن ملی افغانی میانجامد ببرک وسا بخاطر بزرګداشت استاد سرآهنګ ، آهنګ (شاد کن جان من که غمګین است ) را برای پیانو نوشته که از سال ۲۰۰۰ میلادی باینطرف در اروپا و همجنان در فریمونت آمریکا توسط پیانیست های آلمانی، افغانی و آمریکائی نواخته شده . این اثر هم در آلمان به طبع رسیده.

از ببرک وسا آثار زیاد دیګری هم در آلمان بچاپ رسیده که برای استفادهء غربی ها نوشته شده ازکارهای معروف دیگروی ساختن سرودملی افغانستان است که درسال ٢٠٠۶ میلادی بفرمایش دولت افغانستان با شعری ازعبدالباری جهانی درآلمان تهیه شده واین اثرکه باآرکسترسمفونیک به همراه گروه سه صد نفره برهبری ببرک وسا اجرا شده، به آن گوش فرا میدهیم ومی بینم که بحق موسیقی وآهنگش برازنده یک سرود ملی است٠

ببرک وسا که تاکنون هشت آلبوم ازکنسرتهایش بنشررسیده ، القاب کمپوزیتور، آهنگساز، موزیک دایرکتروعضویت اتحادیه دایرکتران آلمان را ازآن خود ساخته است با آرزوی موفقیت وسرافرازیهای هرچه بیشتراو اینک پیام این هنرمند بزرگ رابخوانش میگیریم :

شاهراه یکطرفه زندگی درین دنیای فانی ازنامعلوم آغازشده بنامعلوم می انجامد. دوطرف جاده مملو ازگردابهای گندیده، باتلاقهای کثیف وبیشه های پرخطراست. دشواراست روح،ضمیرووجدانی را که به امانت سپرده شده، تا انتهای این مسافرت اجتناب ناپذیر، پاک نگهداشت اگرظلمات درمسیرحیات با نورهرچه بیشترعلم ومعرفت منـورگـردد نیک به مقصد رسیدن به همان تناسب سهل ترمیشود مشروط برآنکه دانش قدرت فرارازسلطه روزمرگی وگریزازچنگال وخیم ارزشهای نامنهاد فرهنگی سنتی را با خود به ارمغان آرد و واداربهاندیشیدن نماید هنرمندهم باید بیاندیشد وآنقدربیاموزد تا بداند که هیچ میداند، سخت مراقب باشد تا فشارسنگین محیط وجامعه وی را قالب ریزی نکند ( خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش ) را لااقل ازمخیله خود فرسنگها بدورافگند وازدامان آرامی بخش عرف وعادات بیشترازیکهزارساله به کنج عزلت بخزد ودرحالت تفرد هم مسئولیت رسالتمندی خودرا درقبال دیگران بفراموشی نسپرد خوش بحال آنانیکه اینراه را پیروزمندانه طی نموده وازگزند قساوت وبیرحمی مستبدان چراغکش، که خود راه را ازچاه نشناخته وهمچو سوراخ های سیاه هرچه نوروروشنیاست سارقانه فروکش میکنند، درامان مانند.

About VIP

x

Check Also

10983488_1390542714590333_7869485588289150987_o

پس منظر پارلمان در افغانستان و پارلمان آیند ه کشور

گرچه تاریخ ایجاد شورای ملی به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی بر می گردد اما اولین ...