OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

آشوب روزگار : نجیب برید

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

آشوب روزگار

***

خوش است باده که با یاد یار مـــــی‏‏نوشم

بــه یاد فصل جـوانی کهبار بار ‏مـی‏‏نوشم

***

به طبع شعر به یک گوشه می‏روم با خود           

و دورتـر از غـــــم‏این روزگار می‏‏نوشم

***

بیا کـــه فــــارغ دردم مــــرا دمی‏‏ دریاب

شراب کهنه  بـــــه روی مــزار می‏‏نوشم

***

شوم چــــو مست و الست از نــگاه فتانت

بــــه پـــای عشق تو من بار بار می‏‏نوشم

***

ز دســـت فتنه‏ی‏ایـــام دربــه‏در شـــــده‏ام

به بی‌قــــراری صبر وقرار می‏‏نـــــوشم

***

«برید» در غم‏این روزگاروغصه‏ی چند

ز دســـــت ساقـــی ناپایدار مـــی‏‏نــــوشم

About نجیب برید

x

Check Also

p n j

ضحاک ستمگر

  هر سوکه نظر کردم، هرگوشه گذر کردم خاکستر و خون دیدم، ویرانه به ویرانه ...